DOM PENZIONERA

Banja Luka

Get Adobe Flash player
  • Sigurnost za vaše najdraže
  • Stanovanje, ishrana, njega, zdravstvena zaštita, ...
  • Hotelski smještaj, iznajmljivanje prostora, organizovanje seminara, radionica, ...

Dokumenti

 

Dokumentaciju potrebnu za smještaj možete preuzeti ovdje .

 

Molbu za smještaj u Dom penzionera možete preuzeti ovdje .

 

 

 

ODLUKA O OSNIVANJU DOMA PENZIONERA U BANJOJ LUCI

 

1.OPŠTE ODREDBE

 

I

 

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu:Vlada) osniva javnu ustanovu Dom penzionera U Banjoj Luci,u državnoj svojini.

 

II

 

Naziv ustanove iz tačke i ove odluke je: Dom penzionera u Banjoj Luci (u daljem tekstu : Dom). Sjedište Doma je u Banjoj Luci,ulica Vojvode Pere Krece broj 2.

 

III

 

Dom ima svojstvo pravnog lica koje stiče upisom u sudski registar.

 

IV

 

U pravnom prometu sa trećim licima Doma istupa u svoje ime i za svoj račun.

Za obaveze u pravnom prometu odgovara cjelokupnom svojom imovinom kojom raspolaže,bez ograničenja.

Osnivač odgovara za obaveze Doma u pravnom prometu do visine osnivačkog uloga.

 

2. DJELATNOST DOMA

 

V

 

Dom svojim korisnicima obezbeđuje stanovanje,ishranu,njegu,zdravstvenu zaštitu,kulturno-zabavne,rekreativne,okupacione i druge aktivnosti,usluge socijalnog rada i druge usluge,zavisno od potreba,sposobnosti interesovanja korisnika.

Dom može organizovati i poslove prihvatne stanice za odrasla i stara lica

 

3. SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA I NAČIN NJIHOVOG OBEZBJEĐIVANJA

 

VI

 

Sredstva za početak rada Doma čine osnovna sredstva Doma za penzionere u Banjoj Luci, zatečena na dan ove odluke.

Sredstva iz predhodnog stava su u svojini Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, koja će vlasnik prenijeti na korištenje i upravljanje Domu, uz saglasnost Vlade.

 

VII

 

Sredstva za poslovanje Doma obezbjeđuje se iz sljedećih izvora:

  • Naplate troškova smještaja korisnika
  • Pružanje usluga trećim licima (iznajmljivanje prostora i hotelski smj i sl.)
  • Donacija
  • Drugih izvora

...

Novo u ponudi

Reklama 1

Reklama 2

PDF katalozi

PDF katalog - Korisnici PDF katalog - Tranzit

Kontakt

Kontakt

Dom penzionera

Vojvode Pere Krece 2

78000 Banja Luka

 

Recepcija

tel: +387 51 24 87 00

fax:+387 51 43 37 12

Uprava

tel:+387 51 24 87 01

 

e-mail: penzioneribl@gmail.com

Lokacija