DOM PENZIONERA

Banja Luka

Get Adobe Flash player
  • Sigurnost za vaše najdraže
  • Stanovanje, ishrana, njega, zdravstvena zaštita, ...
  • Hotelski smještaj, iznajmljivanje prostora, organizovanje seminara, radionica, ...

Aktuelno

Оdluka о покретању поступка набавке робе путем преговарачког поступка без објаве обавјештења

ЈАВНА  УСТАНОВА ДОМ ПЕНЗИОНЕРА

Војводе Пере Креце 2

БАЊА ЛУКА

Број : 1663/17

Датум:19.09.2017год.

На основу члана 17.став (1).Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ  број 39/14 ) Директор ЈУ Дома пензионера Бања Лука,  д о н о с и 

ОДЛУКУ

о покретању поступка набавке робе путем преговарачког поступка без објаве обавјештења

I

Уговорни орган ЈУ „Дом пензионера“Бања Лука овом одлуком, у складу са указаном потребом,покреће поступак јавне набавке робе  путем преговарaчког поступка без објаве обавјештења због доказивих разлога крајње хитности,проузрокованих догађајима непредвидљивим за уговорни орган,због чега се не могу испоштовати  законом утврђени минимални рокови за отворени,ограничени или преговарачки поступак са објављивањем обавјештења.

II 

Набавка се спроводи путем преговарачког поступка ради неисправности и  дотрајалости и потпуне обуставе рада постојећe веш машинe са сушилицом као и ваљком за пеглање.Имајући у виду да су постојеће машине доста израубоване ,као и годину производње машина,њихово поправљање не представља економично рјешење.    

III

Због постојећих инсталација на које су прикључене машине за прање веша,које одговарају произвођачу „Типпо Кребе“ из Марибора (Република Словенија) а и због разлога који се односе на заштиту ексклузивних права ,набавка је могућа само од произвођача машина или заступника  „Кребе Типпо“ Марибор/Словенија.

Уколико би промјена добављача обавезала  уговорни орган да набави робу која има другачије техничке карактеристике, то би резултирало нескалдом и несразмјером и изазвало значајне техничке тешкоће у функционисању и одржавању.

IV

Процјењена вриједност набавке  робе износи до 32.000,00 КМ без ПДВ-а,а средства обезбјеђује уговорни орган. Евиденцијски број набавке 1. плана јавне набавке број 534/17 од 03.04.2017 године.

V

Правни основ;Члан 21. тачке ц) и д) ЗЈН БиХ.

 

VI

Врста поступка јавне набавке ;Преговарачки поступак без објаве обавјештења.

VII

Услови јавне набавке су одређени тендерском документацијом.

VIII

Одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                                                                           Директор     

                                                                                                                                                                                                                                     Ђуро Црномарковић,дипл.инг.маш                              

 

 

 

Novo u ponudi

Reklama 1

Reklama 2

PDF katalozi

PDF katalog - Korisnici PDF katalog - Tranzit

Kontakt

Kontakt

Dom penzionera

Vojvode Pere Krece 2

78000 Banja Luka

 

Recepcija

tel: +387 51 24 87 00

fax:+387 51 43 37 12

Uprava

tel:+387 51 24 87 01

 

e-mail: penzioneribl@gmail.com

Lokacija